Uitspraken ehrm online dating roast szymona majewskiego online dating


26-Jul-2017 13:44

Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde.Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten.Op 31 oktober 2017 heeft de Rechtbank Den Haag een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van bestuursrecht.Het zaaknummer is AWB 17-5461, bekend onder ECLI code ECLI: NL: RBDHA:20612. Bij besluit van 16 augustus 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder de aan eiseres verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf als familie- of gezinslid bij Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op .U kan ook onze verzameling wetgeving, rechtsleer, rechtspraak en modellen doorzoeken per rechtstak en ons juridisch encyclopedie Elfricon doorzoeken per rechtstak.BE-0462.301.703 alle wetboeken naar uw i Päd of i Phone in i Books.

uitspraken ehrm online dating-19

Sexy chat without regisration

De rechtbank stelt voorts vast dat verweerder blijkens het verweerschrift erkent dat hij niet is ingegaan op het beroep van eiseres op artikel 20 van het VWEU en de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Gelet hierop zal de rechtbank het beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen.

De rechtbank zal voorts bezien of er aanleiding is om de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten. Over het beroep van eiseres op artikel 20 van het VWEU heeft verweerder zich ter zitting op het standpunt gesteld dat dit artikel niet is geschonden, omdat eiseres nu een verblijfsvergunning heeft.

Op grond van het tweede lid van dat artikel is – kort gezegd – geen inmenging van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is.

De rechtbank dient te beoordelen of verweerder alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang bij de uitoefening van het familie- en gezinsleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Nederlandse samenleving bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid.

Deze maatstaf impliceert dat de toetsing door de rechtbank enigszins terughoudend dient te zijn.